Muhasebe

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yasal defterleri tutmak,
  • Finansal tabloları hazırlamak,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak finansal raporlar hazırlamak ve sunmak,
  • Müşterilerimizin çalışanlarının İş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre bordrolama hizmeti ile diğer yasal işlemlerini yapmak,
  • Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek,
  • İşletmelere muhasebe, finans, malî mevzuat konularında mali danışmanlık yapmak,
  • Özel amaçlı denetimler yapmak ve denetim sonuçları ile ilgili denetim raporları hazırlamak,
  • Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
  • Bordrolama hizmeti vermek.