E-Fatura ve E-Defter Uygulamasında Son Durum

Bilindiği üzere üzere, önce 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı resmi gazete yayımlanan e-fatura tebliği ile elektronik fatura uygulaması yürürlüğe girmiş ardından 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti. Bu kez de 20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre;

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 01.01.2016 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamasına geçeceklerdir.

Ayrıca takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL hasılatını aşanlar ilgili döneme ait kurumlar vergisi beyannamesini verdikleri hesap dönemini takip eden hesap döneminin başından itibaren uygulamaya geçiş yapacaklardır. Örneğin 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya geçiş yapacaklardır. Yani bundan sonra e-defter ve e-faturaya geçiş kuralları kalıcı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Zaman içerisinde belirlenlenmiş hadlerinde değişebileceği tabiidir.

Diğer taraftan, Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorunda olacaklardır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e- fatura olarak düzenleyeceklerdir. Uygulama detayları www.efatura.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Mükellefler bu geçiş sürecininin sağlıklı bir şekilde yapılması için mali müşavirleri , IT danışmanlıklarını yapan bilgisayar uzmanları ve kullandıkları muhasebe, ERP program danışmanları ile birlikte değerlendirip bir an önce geçiş sürecini ve bütçesini planlamalıdırlar. Süreçte aşağıdaki konular değerlendirilmelidir;

  • Ayrıca mükellefler kendi bünyelerindeki muhasebe personelinin eğitimi
  • Alınacak e-fatura ve e-defter program modüllerinin bütçelenmesi
  • IT altyapısının gözden geçirilmesi
  • Mevcut muhasebe sistemine entegrasyonun nasıl yapılacağı

Bu süreç yaklaşık olarak 4-6 ay sürmektedir. Sene sonunda geçiş süreci ile yaşanacak yoğunluk düşünüldüğünde erken planlama yapmak mükellefleri de rahat ettirecektir.